Vattnen i området

Vattenrådets geografiska område omfattar de sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin som ligger mellan Ljusnan i norr och Dalälven i söder, samt det kustområde som finns där utanför. Förutom gästriklandskommunerna Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo berörs även delar av Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Falu, Säter, Hedemora och Älvkarleby kommun.

 

De större vattendragen i området är Gavleån, Testeboån, Hamrångeån och Skärjån. I vattenrådets område ingår även de avrinningsområden som ligger mellan dessa större vattendrag och mellan Gavleån och Dalälven. Det kustvatten som ingår sträcker sig från Skutskärsfjärden i söder till Kusöfjärden i norr.

 

I området är det 157 sjöar, 367 vattendragssträckor, 43 grundvattenmagasin och 13 kustvattenområden som är utpekade som vattenförekomster. Dessa kan man hitta mer information om i den publika databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

 

Markanvändning och naturvärden

Förutom sjöar och vattendrag består inlandsområdet huvudsakligen av skogsmark. Ett fåtal procent av marken utgör jordbruksmark eller våtmarker. I området bor ca 145 000 personer.

I området finns ett tjugotal sjöar och vattendrag som är utpekade som nationellt värdefulla vatten. Det finns även några naturreservat där mycket höga värden finns i sjöar, vattendrag eller kustvatten. Gåsholma och Testeboåns naturreservat är några av dem. Det största grundvattenmagasinet finns i Gävleåsen mellan Hille i norr och Fäbodsjön i söder, en sträcka på närmare 35 km.

Någorlunda livskraftiga bestånd av den fridlysta flodpärlmusslan finns bland annat i Rännsjöbäcken och Mörtsjöbäcken (inom Testeboåns respektive Gavleåns huvudavrinningsområde). I flera av de kustmynnande vattendragen kan havsöringen leka och i Testeboån finns numera ett reproducerande bestånd av lax. Uttern har blivit vanligare och finns på platser runt om i hela vattenrådsområdet.

 

Miljöproblem

Våra ytvatten har sedan lång tid varit påverkade av mänskliga aktiviteter. Vattendragen har bland annat rensats för flottning av timmer och byggts om för utvinnande av vattenkraft. Följden är att livsmiljön för många djur och växter har blivit förstörd.

Övergödning utgör idag ett stort miljöproblem längs kusten. I vissa fall har även sjöar och vattendrag problem med förhöjda halter av näringsämnen, främst i tätbebyggda och odlingsintensiva områden.

Både längs kusten och i inlandet finns områden där miljögifter utgör ett problem. Ofta handlar det om föroreningar från tidigare industriverksamheter, men fortfarande används miljöfarliga ämnen som släpps ut till intilliggande vattendrag.

Vissa miljögifter och andra föroreningar påträffas även i grundvatten. Det vanligaste miljöproblemet i grundvatten är rester av bekämpningsmedel. Även läkemedelsrester kan förekomma, liksom förhöjda halter av klorid.

Många av sjöarna och vattendragen i områdets norra och västra del har drabbats av försurning, medan de sydöstra delarna klarat sig bättre tack vare den kalkhaltiga jordmånen. Med bättre rening vid industrier har den sura nederbörden minskat och situationen har på senare tid förbättrats avsevärt.